main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

7/3/12, Aνοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Χανιά, 06/3/2013

Αρ. πρωτ.:18292 

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 1. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 

προϋπολογισμoύ 450.000,0 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  με προϋπολογισμό 332.730,30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%)

β) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  με προϋπολογισμό 29.219,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  & Ο.Ε. 18%,  απρόβλεπτα 15%)

Σύντομη Περιγραφή:

Το Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται επί της οδού Μικράς Ασίας στο σχέδιο πόλης Πασακακίου έχει κατασκευαστεί το 1979 και έχει συνολικό εμβαδόν 1820 τ.μ. Αποτελεί τυπικό δείγμα της αρχιτεκτονικής των σχολικών κτηρίων της εποχής του και ως εκ τούτου αλλά και λόγω της μη εφαρμογής του κανονισμού θερμομόνωσης (έγινε μετά το 1980) το κτίριο ουσιαστικά είναι αμόνωτο. Τα κουφώματα επίσης είναι αλουμινίου αλλά μονού υαλοπίνακα. Το σχολείο δεδομένου ότι κατασκευάστηκε του 1979 παρουσιάζει αρκετά προβλήματα θερμομόνωσης λόγω του ότι δεν ίσχυε ο κανονισμός θερμομόνωσης. Επίσης δεν έχει δεχτεί σχεδόν καμιά παρέμβαση όσον αφορά την βελτίωση θερμομόνωσης. Προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

  • Αντικατάσταση των παλαιών θερμαντικών σωμάτων με fan coil units και του κυκλοφορητή της εγκατάστασης με inverter
  • Πλήρης κατασκευή θερμομόνωσης στο Δώμα (σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές) δεδομένο ότι από το Δώμα έχουμε τις περισσότερες θερμικές απώλειες (περίπου 40%).
  • Εξωτερικά, στο φέροντα οργανισμό θα γίνει αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με κουφώματα PVC διπλού υαλοπίνακα με ταυτόχρονη αντικατάσταση των μαρμαροποδιών.

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Προϊσταμένης Αρχής, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ.  Καλογεράκης Ιωάννης & Ευθυμίου Γεώργιος τηλ 28210 29147 και fax 2821341716 μέχρι τις 29-03-2013 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  02-04-2013 ημέρα  Τρίτη και ώρα  10.00  με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης  του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) [1] σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας μόνο στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών της παρ. Ε του άρθρου 4 του Ν. 3669/08.

 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις  1ης και 2ης  (εντός νομού έδρας και σε ένα δεύτερο της επιλογής της) για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και Α1 (εντός νομού έδρας και σε ένα δεύτερο της επιλογής της) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

 β. εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ. εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 7.278,00 ΕΥΡΩ, και να έχει ισχύ τουλάχιστον εννέα (9)  μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι 02-02-2014. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9)  μήνες

 6.   Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της  σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες [2] του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ

7.   Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Κωδικός πράξης ΣΑΕΠ 075/8 με Κ.Α. 2012ΣΕ07580172). Προκαταβολή δύναται να  χορηγηθεί   στον ανάδοχο σύμφωνα με το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α αρθ.242 παρ.3).

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

9. Η παρούσα Περιληπτική διακήρυξη αποστέλλεται προς δημοσίευση σε 2 Αθηναϊκές ημερήσιες εφημερίδες, 2 τοπικές ημερήσιες εφημερίδες , σε 1 τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων και του ΤΕΕ.

ΧΑΝΙΑ,      06 /03   /  2013

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

 Αναλυτικά η διακήρυξη

 

 

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Παιδεία-Δια Βίου Μάθηση

logo imageσυμβαίνει

“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 16/6/2021
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης, Λούλος Κεραμειών
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021