main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

30/05/2014, Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και FAX για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.

4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 που προβλέπει πίστωση 6.000,00€ στον Κ.Α. 10-7134.019, 5.000,00€ στον Κ.Α. 10-7134.020, 8.000,00€ στον Κ.Α. 10-7134.021 για προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και FAX για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

6.  Τις υπ΄ αριθμό Α- 990,989,988/2014  προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

7.  Την υπ' αρ. 474/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της  προμήθειας.

8.  Την υπ’ αρ. 493/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.019, πίστωση ποσού 5.000,00€  σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.020, πίστωση 5.000,00€ στον Κ.Α. 10-7134.020, πιστωση ποσού 8.000,00€ στον Κ.Α. 10-7134.021 του προϋπολογισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και FAX.

9.   Την υπ’ αρ. 41014/2014 εισήγηση του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

10.  Την υπ’ αρ. 50/10-02-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

11.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και FAX για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 14.900,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής κατηγορίες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές προϋπολογισμού  7.300,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Περιφερειακές συσκευές Η/Υ-Φωτ/φικά, προϋπολογισμού 7.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους αναφέρονται στα συνημμένα τεύχη    «Τεχνικές προδιαγραφές –Ενδεικτικός προϋπολογισμός» που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας .

 

Οι ενδιαφερόμενοι  έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες  των προς προμήθεια ειδών  όπως ορίζονται ανωτέρω.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν.

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της κατηγορίας.

 

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα είναι σύμφωνα  με τις  προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και οι οποίες αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Απαίτηση του τμήματος μαζί με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί και φάκελος τεχνικής προσφοράς  οπού θα πρέπει  να υπάρχουν και τα ακολουθά στοιχεία : 

                           I.     Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστή που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου  εξοπλισμού.

                          II.     Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, ή οποία θα αναφέρει ότι: " ισχύουν οι προσφερόμενες εγγυήσεις καλής λειτουργίας που δηλώνονται στις τεχνικές προδιαγραφές" .

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 12 Ιουνίου  2014, ημέρα Πέμπτη και μέχρι 11:00 π.μ., προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

  Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια «Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και FAX για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων».

 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισμός

 

 

#Ανακοίνωση,#Δελτία Τύπου

logo imageσυμβαίνει

Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 16/6/2021
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021