main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

30/7/2014, ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΕ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους εργολάβους του έργου αυτού να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων μέχρι την Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 και ώρα 2:30 μ.μ., στο Δημαρχείο Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, στο ισόγειο) για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της εργασίας ¨”Διάθεση -Μεταφορά -Τοποθέτηση και Καθαριότητα Χημικών Τουαλετών σε λαϊκές αγορές» συνολικού προϋπολογισμού 14.391,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) . Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η διάρκεια της σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες.

1. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει το ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες.

2. Τις ημέρες και ώρες εργασίας

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

 

ΔΙΑΘΕΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΕ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι χώροι που θα καθαρίζονται και βρίσκονται εντός των ορίων του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων και είναι οι χημικές τουαλέτες που μεταφέρονται στις Λαϊκές Αγορές :

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διάθεσης και μεταφοράς τριών (3) χημικών τουαλετών στους χώρους όπου λειτουργούν οι μετακινούμενες λαϊκές αγορές -και όπου εκείνες μετακινηθούν- από την ημερομηνία υπογραφής και για διάστημα ενός έτους, ήτοι:

1.ημέρα Σάββατο στην οδό Μίνωος από τη διασταύρωση της με την οδό Ν. Φωκά μέχρι την Πύλη Sabbionara και το σύνεγγυς πλατύ τμήμα της Νικηφόρου Επισκόπου,

2.ημέρα Δευτέρα στην οδό Κριτοβουλίδου, από την οδό Ι. Σφακιανάκη έως την οδό Ηγουμένου Γαβριήλ,

3. ημέρα Τρίτη στις Μουρνιές στην περιοχή Κόκκινο Μετόχι

4.ημέρα Τετάρτη στην οδό Μαργουνίου, από την οδό Μ. Μπότσαρη έως την οδό Παχιανών,

5.ημέρα Πέμπτη στην οδό Πατριάρχου Ιωανεικίου, από την οδό Πατριάρχου Αθανασίου έως την οδό Πειραιώς.

Θα τοποθετούνται από ώρα 05:00 -05:30 π.μ. και όχι από την προηγούμενη και θα παραμένουν στο χώρο έως τις 3:00-3:30 μ.μ. οπότε θα απομακρύνονται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης τον καθαρισμό τους, την ανανέωση των χημικών για διάσπαση των λυμάτων, την απολύμανση τους, την τοποθέτηση του χαρτιού και την παραλαβή τους μετά το τέλος της λαϊκής αγοράς, καθώς επίσης και την τακτική συντήρηση τους.

Σε περίπτωση αύξησης του αντικειμένου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την εργασία με αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής .

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τις χημικές τουαλέτες στον Δήμο Χανίων, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.

Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η δαπάνη της υπηρεσίας καθαριότητας των χημικών τουαλετών που μεταφέρονται στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Χανίων χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει την με Κ.Α. 20-6279.007 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων, έτους 2013.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε διαστήματα όχι μικρότερα του ενός (1) μηνός, με την πρόοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Τα εντάλματα θα εκδίδονται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των δικαιολογητικών (χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών) και θα εξοφλούνται 30 μέρες μετά την έκδοση αυτών εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Δεν προβλέπεται πληρωμή πρόσθετης καταβολής (πριμ).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 936,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται με βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 15 της διακήρυξης.

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζόμενης της εκπτώσεως και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 2.340,00 ευρώ. Η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διάρκειας.

Γ) ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Κόστος παροχής υπηρεσίας (ενοικίασης-μεταφορά-καθαρισμός –απολύμανση) μιας χτ.: 60,00 €/ ημέρα

Κόστος ενοικίασης χτ.: 3 τεμάχια /ανά ημέρα Χ 5 ημέρες /εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες Χ 60,00 €/ ημέρα

 

Αρ/Τεμαχίων / ημέρα

Ημέρες

Εβδομάδα

Έτος

Σύνολο Τεμαχίων

Κόστος τεμαχίου

Σύνολο

3

5

15

52

780

60

46.800,00

 

 

 

 

ΜΕ ΦΠΑ

 

57.564,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2013 κατά το ποσοστό που θα υλοποιηθεί μέχρι τέλους του 2013 και το υπόλοιπο θα υλοποιηθεί το 2014,

logo imageσυμβαίνει

Εβδομάδα δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6)
Διήμερο επετειακών εκδηλώσεων για τους εκτελεσθέντες κατά τη Μάχη της Κρήτης στα Περβόλια: Στις 19 & 20/6/2020
Η 9η΄Εκθεση Βιβλίου τον Αύγουστο στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων: Από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Δηλώσεις συμμετοχής
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021