Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) | Κωδικός υπηρεσίας: 89

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων


Περιγραφή

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για όσους βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία και δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο για την συνταξιοδότηση ασφαλιστικό χρόνο.

 

Ποιοι το δικαιούνται;

 1. Αν έχετε συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας σας και δεν λαμβάνετε σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή στην Ελλάδα, μεγαλύτερη των 360 ευρώ.

 2. Αν η σύνταξη αυτή ή η παροχή από δημόσιο φορέα είναι μικρότερη από το επίδομα των 360 ευρώ, δικαιούστε το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνετε από αλλού.

 3. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 

Ταυτότητα - Οικογενειακή κατάσταση

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου αιτούντα/σας και του/της συζύγου ή του άλλου μέρους του  συμφώνου συμβίωσης

 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Οι αλλοδαποί, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση)

 3. Σε περίπτωση διάζευξης, φωτοαντίγραφο διαζευκτηρίου/δικαστικής απόφασης, καθώς επίσης και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η διάζευξη.

 4. Οι σύζυγοι σε διάσταση,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4144/18-04-2013 (Φ.Ε.Κ. 88/2013 - ΤΕΥΧΟΣ Α’), θεωρούνται έγγαμοι. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους έγγαμους.

 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του/ης συζύγου ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία θανάτου .

 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία να δηλώνει ότι:
  Σε περίπτωση απουσίας στο εξωτερικό, οποιασδήποτε μεταβολήs στην προσωπική και οικογενειακή  κατάσταση ή μεταβολής του ποσού της σύνταξης που ενδεχομένως λαμβάνει  ο ίδιος, ο/η σύζυγος ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, από  φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής, θα το δηλώσει άμεσα στον ΟΠΕΚΑ. Οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες.

Ασφάλιση, συνταξιοδότηση

 1. Σε περίπτωση ασφάλισης του αιτούντος στον ΕΦΚΑ και μη συνταξιοδότησής του, προσκόμιση βεβαίωσης  για το αν δικαιούται ή όχι να λάβει σύνταξη.

 2. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του αιτούντος, του/της συζύγου ή σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω χηρείας, προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει, καθώς και η ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης. Επίσης προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, σε περίπτωση που λαμβάνει Ε.Κ.Α.Σ. (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων).

 3. Όσοι έχουν χρόνο παραμονής ή ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού (πλην ΕΕ) όπως  Δημοκρατία της Αλβανίας, Ρωσίας, χώρες της πρ. Σοβιετικής Ένωσης κλπ, προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης συνταξιοδότησης από τον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα της αλλοδαπής, αρμοδίως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη. Το ίδιο ισχύει και για τον/την σύζυγο. 

Εισοδηματικό κριτήριο

 1. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και της αντίστοιχης Πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπόχρεου (εκκαθαριστικού σημειώματος) της αρμόδιας φορολογικής αρχής, του φορολογικού έτους. που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση

 2. Φωτοαντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν.4223/2013» του αιτούντα, του φορολογικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης).

Διαμονή - φιλοξενία

 

ΑΜΟΝΙΜΗ και ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

Η διαμονή στην Ελλάδα Oμογενών-αλλοδαπών, αποδεικνύεται κυρίως από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) των, τουλάχιστον 15 και μέχρι 35 ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης. (Ισχύει για όλους)

 2. Από Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης αλλοδαπών & μετανάστευσης της Αστυνομίας από την οποία προκύπτει η “τακτοποίησή τους ως ομογενούς” στην Ελλάδα (νόμιμη διαμονή).

 3. Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου, από άδεια/ες παραμονής, βίζες, χρόνο έκδοσης του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (νόμιμη διαμονή).

 4. Απόφαση χορήγησης Ιθαγένειας (ΦΕΚ), τυχόν άδειες παραμονής στην Ελλάδα (μέχρι την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας), οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει τη μόνιμη και νόμιμη είσοδο και παραμονή στη χώρα (αφορά παλιννοστούντες, μετά το 2000, ομογενείς από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ) (νόμιμη διαμονή)..

 5. Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου με σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη διαμονή (ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο πιστοποιεί την ημερομηνία εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση επαναπατριζόμενων Ελλήνων.

 6. Από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα-βεβαιώσεις από τα οποία να προκύπτει ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, βεβαιώσεις σπουδών των τέκνων, μισθωτήρια συμβόλαια, βεβαίωση ΟΑΕΔ περί λήψης επιδόματος ανεργίας κ.λ.π. (μόνιμη διαμονή)


ΒΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Σε περίπτωση φιλοξενίας:

 1. Yπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται το διάστημα φιλοξενίας

 2. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, του φιλοξενούντος, από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση της οικίας που φιλοξενείται ο αιτών. 

 3. Αν δεν προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση η οικία αυτή, τότε φωτοαντίγραφο του έντυπου Ε2 (εφόσον υπάρχει) ή το μισθωτήριο συμβόλαιό του, σε περίπτωση που την ενοικιάζει. 

  Ο αιτών εννοείται ότι δηλώνει την φιλοξενία του στο δικό του Ε1


ΓΜΟΝΑΧΟΙ

 1. Βεβαίωση από την Ιερά Μονή, στην οποία να αναφέρεται εάν ο μοναχός διαμένει και συντηρείται από αυτήν.


Λοιπά δικαιολογητικά

Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός «ΙΒΑΝ».

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών στο Κέντρο Κοινότητας μπορεί κατά περίπτωση να χρειάζεται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

 

 Τρόπος Κατάθεσης

Αυτοπροσώπως στα Κέντρα Κοινότητας:

Κέντρο Κοινότητας Χανίων 2821341689
Κέντρο Κοινότητας Σούδας 2821341688. 

Στο Κέντρο Κοινότητας γίνεται μόνο η ηλεκτρονική αίτηση. 

Η ολοκλήρωση του αιτήματος πραγματοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Την παρακάτω σχετική νομοθεσία:

Άρθρο 93 ΝΟΜΟΣ 4387_2016

Εγκύκλιος 8/2016

Για περισσότερες πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΑ ακολουθήστε το σύνδεσμο  : https://opeka.gr/anasfalistoi-yperilikes/