Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) | Κωδικός υπηρεσίας: 87

Επίδομα γέννησης


Περιγραφή

Το επίδομα γέννησης συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια και την λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Κράτους, για τη χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής. Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης ενισχύει την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

 

Ποιοι το δικαιούνται

Το επίδομα γέννησης δικαιούνται οι μητέρες που δεν έχουν χάσει την επιμέλεια του παιδιού. Η αίτηση υποβάλλεται απο τη μητέρα, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης.

 2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) τελευταίου φορολογικού έτους. 

 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

 4. Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.

 5. Ειδικό  δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) για ομογενείς αλλοδαπούς.

 6. Βεβαίωση  εγγραφής πολίτη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

 7. Άδεια διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες τρίτου κράτους).

 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή το IBAN και δικαιούχο ή δικαιούχο τον αιτούντα.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών στο Κέντρο Κοινότητας μπορεί κατά περίπτωση να χρειάζεται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

 

Ειδικές περιπτώσεις

 1. Δικαστική απόφαση ή η διαταγή ανάθεσης  επιμέλειας τέκνου (σε περίπτωση που η επιμέλεια του παιδιού έχει ρυθμιστεί δικαστικά).

 2. Δικαστική απόφαση ή η διαταγή ανάθεσης  επιτροπείας τέκνου (σε περίπτωση που η επιτροπεία του παιδιού έχει ρυθμιστεί δικαστικά).

 3. Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου (σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου)

 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας σε περίπτωση που η μητέρα έχει αποβιώσει

Τα προς υποβολή δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile).

 

Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος γέννησης

Περισσότερες πληροφορίες για το επίδομα γέννησης:

https://opeka.gr/epidoma-gennisis/

 

 Τρόπος κατάθεσης

Με ηλεκτρονική αίτηση στα Κέντρα Κοινότητας ή στο σύνδεσμο:

Κέντρο Κοινότητας Χανίων 28213-41689

Κέντρο Κοινότητας Σούδας 28213-41688

https://keaprogram.gr/pubnr

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εάν προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά η αίτηση οριστικοποιείται και εγκρίνεται απ’ ευθείας. Η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται την τελευταία Παρασκευή του επόμενου μήνα.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Την παρακάτω σχετική νομοθεσία:

ΦΕΚ Β 490 -  18.02.2020
ΦΕΚ Β 1039 - 26.03.2020
Ν4659 - 2020

Για περισσότερες πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΑ ακολουθήστε το σύνδεσμο  : https://opeka.gr/epidoma-gennisis/