Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 05/10/2012 11:10

05/10/2012, Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ανάπτυξης εφαρμογής λογισμικού τουριστικής προβολής για έξυπνες συσκευές.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.  Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

    3.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

    5.  Τον  προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το  οικονομικού έτους 2012, που προβλέπει πίστωση 5.000,00€ στον κωδικό δαπανών  Κ.Α. 10-7134.025.

    6.  Την υπ΄αριθμ. 540/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  για την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€.

    7.  Την υπ’ αριθμ. 71477/24-08-2012 Εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

    8.  Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

   9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

               Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ανάπτυξης εφαρμογής λογισμικού τουριστικής προβολής για έξυπνες συσκευές, προϋπολογισμού 4.900,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και οι οποίες συνοδεύουν την παρούσα.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 12 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού τουριστικής προβολής για έξυπνες συσκευές, με απευθείας ανάθεση».