Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 30/05/2012 01:05

30/05/2012, Προμήθεια εκτυπώσεων αφισετών με θέμα τη δίψα αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 7.000,00€ στον ΚΑ 00-6431.001  για «έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου».

    6.   Την υπ’ αρ. 597/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 750,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001  για την παραπάνω προμήθεια.

    7.   Την υπ’ αρ. 42394/30-05-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

    8.   Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

   9. Τις ανάγκες των Λοιπών  Υπηρεσιών του  Δήμου Χανίων που  επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την διενέργεια προμήθειας εκτυπώσεων χιλίων πεντακοσίων (1.500) έγχρωμων αφισετών μονής όψης διαστάσεων Β3 (35 εκ. Χ 50 εκ.) τύπου illustration 125 γρ. με θέμα την δίψα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για τις ανάγκες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς ιδιαίτερα ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου,  προϋπολογισμού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια εκτυπώσεων αφισετών με θέμα τη δίψα αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με απευθείας ανάθεση».