Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 10/10/2012 08:10

10/10/12, Aνοικτός διαγωνισμός για τηνν υλοποίηση της πράξης «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

p

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

για την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΡΑΞΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

          Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για την υλοποίηση της πράξης «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 171.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 950/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

          To έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.  (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους διαμέσου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» στα πλαίσια του άξονα 2 «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής».

          Το παρόν έργο αφορά στην ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης και επιμόρφωσης, μέσω τεχνολογιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής  πληροφόρησης, των πολιτών, μαθητών και των επισκεπτών του Δήμου Χανίων. Στα πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν: α) Συστηματική ψηφιοποίηση τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Χανίων β) Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου για την ανάδειξη της κληρονομιάς και της ιστορίας των Χανίων μέσω  καινοτόμων  τεχνολογιών γ) Πολυκαναλικές Υπηρεσίες δ) Διαδραστικός χάρτης Χανίων, με δυνατότητα  εικονικής  περιήγησης των Χρηστών στη Πόλη των Χανίων ε) ανάπτυξη μαθησιακής-ψυχαγωγικής πλατφόρμας με τη μορφή  εκπαιδευτικού παιχνιδιού και στ) Δημιουργία  & Παραγωγή Ψηφιακού  Δίσκου  (DVD-ROM).

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, στην οδό Κυδωνίας 29 (Α’ όροφος)- Τ.Κ.73135 Χανιά, την 12 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και  από ώρα 10:00 π.μ έως ώρα 10:30π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Δήμου, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόμενου και έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής των Προσφορών του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 8.570,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Χανίων (ταχυδρ.δ/νση: Κυδωνίας 29 – τ.κ.73135 Χανιά), από την κ.Πολυχρονάκη Σεβαστή, τηλ.:28213-41705, e-mail: dimos@chania.gr). 

Συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινήσεις επί των ερωτημάτων των υποψηφίων

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ