Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 17/02/2012 01:02

17/02/2012, Απευθείας Ανάθεση του διαγωνισμού για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων»

                                                                                                                                                                    Χανιά   17 / 02 /2012

    Aρ. Πρωτ. 12500   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη  την 993/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ματαιώνει τον Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου  Χανίων» λόγω απόρριψης όλων των υποβαλλόμενων προσφορών και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας από το Δημοτικό Συμβούλιο,

 Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την απευθείας ανάθεση χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας των ειδών αυτών.

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την οικονομική προσφορά είναι αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 του διαγωνισμού (63072/28-12-2010) και η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη « προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου  Χανίων» έως την Τρίτη 06-03-2012. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

                                                                                    

 

 

 

Αρχεία

  1. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  2. Τεχνική Περιγραφή
  3. Τεχνικές προδιαγραφές
  4. Αναλυτικά η προκήρυξη