Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 24/12/2012 11:12

24/12/12, Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κουνουπιδιανών Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κουνουπιδιανών Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στη Δυτική περιοχή Κουνουπιδιανών–Αγίου Ονούφριου και να διαθέτει κατ'' ελάχιστο λειτουργικούς χώρους 150 m2 και αύλειο χώρο 80 m2. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές έως τις 18 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά), υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής. Η Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας του ακινήτου, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης και καθορίζει το ανώτατο μίσθωμα από το οποίο θα ξεκινήσει η μειοδοτική δημοπρασία. Στη συνέχεια θα οριστεί ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα καλεστούν με αποδεικτικό να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Η αναλυτική διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά), τηλ.: 2821341760 ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ