Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 16/08/2012 03:08

17/08/2012, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

        ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΗ5-ΤΛΡ

         Χανιά  13-08-2012

          Αριθμ. Πρωτ. 69093                  

                                                      

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία  για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Χανίων, για την δημιουργία προσωρινών υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων, μέγιστης επιφάνειας έως  8 στρεμμάτων, πλησίον του γηπέδου των Περιβολίων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τρία (3)χρόνια με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να  βρίσκεται πλησίον  του γηπέδου των Περιβολίων του Δήμου Χανίων (όχι περισσότερο από 500 μ.), και   να έχει έκταση έως   8  στρέμματα. Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να εκπληρώνει  τα παρακάτω:

-          Να είναι επίπεδο 

-          Να εφάπτεται  με δημοτικό ή άλλο δρόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι την  12 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 έως 10:30 (λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων ενώπιον της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης.  Στη συνέχεια θα οριστεί ημέρα και  ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα καλεστούν με αποδεικτικό να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη θα παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία, Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά ,τηλ. 28213-41760. ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Αρχεία

  1. Τεχνική Εκθεση
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη