Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 28/06/2012 02:06

28/06/2012, Προμήθεια τριών κλιματιστικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων

Διενέργεια προμήθειας τριών κλιματιστικών ψύξης – θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Τα δύο από τα παραπάνω κλιματιστικά θα χρησιμοποιηθούν στην αίθουσα που στεγάζεται η προσωπική βιβλιοθήκη του Ελευθέριου Βενιζέλου και το τρίτο στην αίθουσα «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ». Τα παραπάνω κλιματιστικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κατάθεση προσφορών έως και Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012, στις 12.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια τριών κλιματιστικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.

Τεχνικές προδιαγραφές