Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012

30/11/2012 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ

30.11.2012 | Ώρα δημοσίευσης: 12:11

Ο Δήμαρχος Χανίων διακήρύττει δημόσια προφορική μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση από το Δήμο Χανίων ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση Υπνωτηρίου Αστέγων.

Το ακίνητο, θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Χανίων σε σημείο προσβάσιμο με τακτικά δρομολόγια μέσων μαζικής συγκοινωνίας που να εξυπηρετούν τις ώρες λειτουργίας του Υπνωτηρίου (21:00 μμ – 12:00 πμ).

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι αυτοτελές κτίσμα χωρίς άλλες χρήσεις και με ελεύθερη και αυτόνομη πρόσβαση. Θα πρέπει να είναι ξενοδοχείο ενδεικτικά Γ κατηγορίας (2*) ή αντίστοιχης κατηγορίας συγκρότημα ενοικιαζομένων δωματίων και να έχει δυναμικότητα 50 τουλάχιστον κλινών, σε δίκλινα ή τρίκλινα επιπλωμένα δωμάτια με χώρους υγιεινής. 

Θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη οικοδομική άδεια και να έχει όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό, θέρμανση, ύδρευση, χώρους υγιεινής με παροχή ζεστού νερού κλπ). Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον βοηθητικούς χώρους, χώρο υποδοχής, δωμάτιο φύλακα, WC  προσωπικού/ επισκεπτών. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει έξοδο κινδύνου, είσοδο με δυνατότητα ελέγχου των εισερχομένων, πρόσβαση για ΑμεΑ, θύρες ασφάλειας, σύστημα πυρόσβεσης/ πυρασφάλειας κλπ.

Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν διαθέτει κάποια από τα παραπάνω (πλην της οικοδομικής άδειας), ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αφού ανακηρυχθεί μειοδότης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την υλοποίησή τους, σε χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί από την Επιτροπή. Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τους όρους που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο από 1-1-2013.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται έξι (6)  μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με μονομερές δικαίωμα του Δήμου παράτασής της για επιπλέον έως 18 μήνες,  σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, καταθέτοντας προσφορές έως και τις 5 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:30 έως ώρα 14:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο είτε (α) με κατάθεση τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την Αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό, είτε (γ) με κατάθεση τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόμενου και έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή με επιτόπια επίσκεψη θα εξετάσει την καταλληλότητα των προς μίσθωση προταθέντων ακινήτων και στη συνέχεια, ο Δήμαρχος, ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη θα παρέχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Α’ όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο επικοινωνίας 28213 41610 - 611. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση www.chania.gr (ενότητα «Προκηρύξεις-Διαβουλεύσεις»).

Αναλυτικά η διακήρυξη