Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 16/11/2012 08:11

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τριάντα (30) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 770 λίτρων , εκατόν σαράντα (140) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1100 λίτρων και τριάντα ένα (31) πλαστικών κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 360 λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τριάντα (30) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι  χωρητικότητας 770 λίτρων , εκατόν σαράντα  (140) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι  χωρητικότητας 1100 λίτρων και τριάντα ένα (31) πλαστικών κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 360 λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: προϋπολογισμού  56.900,00€ πλέον Φ.Π.Α.23% 13.087,00€ σύνολο 69.987,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: προϋπολογισμού   3.100,00€  πλέον  Φ.Π.Α.23%     713,00€  σύνολο  3.813,00€.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 60.000,00€  πλέον Φ.Π.Α. 13.800,00€ σύνολο 73.800,00€.

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 29 Νοεμβρίου 2012 ημέρα  Πέμπτη και από ώρα 13,00 έως 13,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας, των κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ