Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 19/09/2012 10:09

19/09/2012, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»,

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΔΑ: Β4ΘΞΩΗ5-ΛΧΞ

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Πληροφ.: Βολάνη Φιλιώ

 Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη      

Χανιά Κρήτης  73135

 Τηλ.: 28213-41718

 Fax:   2821-0-93300

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

              Χανιά: 07-09-2012  

               Α.Π:  75204 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 50000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29,Τ.Κ. 73135 Χανιά, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ, στις           05 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 13.00 έως 13.30 (Λήξη Αποδοχής Προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας.  

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

        Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το  γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.chania.gr.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 28213- 41718 (Τεχνική Υπηρεσία),

                                                  28213-41760 (Γραφείο Προμηθειών)

Αρχεία

  1. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  2. Έντυπο προσφοράς
  3. Τεχνικές προδιαγραφές
  4. Αναλυτικά η προκήρυξη