Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

07/08/2015, Προμήθεια τροφίμων για τις αναγκες των παιδικων σταθμών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π, με την διαδικασία του κατεπείγοντος

07.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:31

                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Τετάρτη 12/08/2015 και ώρα 14:30 μ.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας τροφίμων και συγκεκριμένα α) είδη αρτοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 4.013,76 € συμπερ. ΦΠΑ β) είδη κρεοπωλείου νωπά, συνολικού προϋπολογισμού 13.013,48 € συμπερ. ΦΠΑ γ) είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, συνολικού προϋπολογισμού 2.025,86 € συμπ. ΦΠΑ δ) είδη οπωρολαχανοπωλείου, συνολικού προϋπολογισμού 14.151,04 € συμπ. ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π, από 01/09/2015 μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η διάρκεια σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μια ή για περισσότερες ομάδες τροφίμων και οπωσδήποτε να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές εκτός από την Οικονομική τους Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της συνημμένης διακήρυξης για τις συγκεκριμένες ομάδες (α/α 3,4,5,7), καθώς και ότι πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των άρθρων 5 (Επαγγελματικά προσόντα) και 6 (Περιεχόμενο προσφορών) της συνημμένης διακήρυξης.

 

Πίνακας τροφίμων,

Διακήρυξη σχετ. διαγωνισμού

Οικονομική προσφορά