Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

10/11/2016, Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΜΕΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17»

10.11.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων προσκαλεί τους να καταθέσουν προσφορά για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΜΕΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17» και είναι προϋπολογισμού 5.505,60 € (με ΦΠΑ).

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08-08-2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) .

Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) ο τίτλος της σύμβασης,

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Μέσα στο φάκελο μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υπάρχει ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 23/11/2016 ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής οδός Κριάρη 40, 1ος όροφος.

 

 

  1. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

  2. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 80 του Ν.4412/2016

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του προσφέροντα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως τους διαχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια δημόσια αρχή.

 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα κύρια και επικουρική (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ΄αυτό.

 

6. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μαζί με την οικονομική προσφορά στην οποία θα δηλώνουν ότι κατέχουν τα δικαιολογητικά (των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016), που αναφέρονται στην πρόσκληση και θα τα προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αν αναδειχθούν μειοδότες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οδός Κριάρη 40 (1ος όροφος) Τ.Κ. 73135 Χανιά, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.30 π. μ., ώρα λήξης επίδοσης προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα ακολουθήσει η αποσφράγιση τους.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κριάρη 1ος όροφος, αριθμός 40, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.30 π. μ.,. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής. Οι ταχυδρομικές προσφορές παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Προσφορές που περιέρχονται στο γραφείο της σχολικής επιτροπής με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη για όλη την διάρκεια της προμήθειας, θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων σε κάθε σχολική κοινότητα.

 

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και θα δίνεται ως εξής:

α). Τιμή ανά μονάδα με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.

β). Τιμή συνόλου (αριθμός ανελκυστήρων/αναβατορίου *κόστος μηνιαίας συντήρησης *12 μήνες) με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.

γ) Ποσό Φ.Π.Α. συνόλου (β) *24% σε ευρώ.

δ) Σύνολο με Φ.Π.Α. σε ευρώ (β+γ).

 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή συνόλου με ΦΠΑ σε ευρώ.

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ Χανίων.

 

 

 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της τεχνικής έκθεσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ Χανίων. Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται μέσα σε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών.

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Χανίων, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό.

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4412/2016.

 

Πληροφορίες

 

Την παρούσα θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κριάρη 40, 1ος όροφος καθώς και πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213 41773 και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.Σας επισυνάπτουμε τα τεύχη: α) της τεχνικής περιγραφής – συγγραφή υποχρεώσεων- β) του ενδεικτικού προϋπολογισμού γ) του εντύπου οικονομικής προσφοράς, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2016-17

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2016-17 ΑΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-2017