Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Χανίων έτους 2023

15.12.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 13:14

ΑΔΑ: ΨΤΖ6ΩΗ5-3ΑΛ

XANIA, 15/12/2022

ΑΡ.ΠΡ. 65682

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Χανίων έτους 2023»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Χανίων έτους 2023»

1. Προϋπολογισμός: καθαρή αξία 79.073,00 πλέον Φ.Π.Α 18.977,52€ συνολική αξία: 98.050,52€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

4. Κωδικός CPV: [18100000-0]-Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της προμήθειαςEL434

6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Χανίων στους τομείς καθαριότητας, τεχνικών έργων, επισκευής και συντήρησης οχημάτων και καθαριότητας σχολικών μονάδων για την ασφαλέστερη και την αποτελεσματικότερη παροχή της εργασία τους 

ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ)

19.292,00

4.630,08

23.922,08

ΟΜΑΔΑ 2

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ

2.369,00

568,56

2.937,56

ΟΜΑΔΑ 3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ (ΓΑΝΤΙΑ)

14.785,50

3.548,52

18.334,02

ΟΜΑΔΑ 4

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

4.842,00

1.162,08

6.004,08

ΟΜΑΔΑ 5

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ

34.822,50

8.357,40

43.179,90

ΟΜΑΔΑ 6

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΑΥΤΙΩΝ

2.962,00

710,88

3.672,88

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

79.073,00 

18.977,52 

98.050,52 

  7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

8. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:  Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται  τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για για χρονικό διάστημα 6μηνών

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Όπως περιγράφεται στην σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: NAI Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών.

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής που καλύπτει το ποσό της ομάδας/ων συμμετοχής..

11.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της ομάδαςσυμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ.

12. Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής στη συνολική  αξία της ομάδας.

13. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20/ 01/2023  ημέρα Παρασκευή. και ώρα 23:55.

-Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 26 /01/2023 και ώρα 08:30.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων

16. Προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε

 Συστημικό Αριθμό: :  179799

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΕΕΣ ΣΕ PDF

ΕΕΕΣ ΣΕ XML