Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προβολή και δημοσιότητα των δράσεων του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο του έργου Varcities, Horizon 2020

20.12.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ VARCITIES, HORIZON 2020

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) ʺΔημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)ʺ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 2. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) ʺΝέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτηςʺ όπως ισχύει σήμερα
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” όπως ισχύει σήμερα
 4. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
 5. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 7. Την με αρ. 804/27-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ6ΜΩΗ5-ΜΙ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Χανίων στην πρόταση χρηματοδότησης με ακρωνύμιο «VARCITIES».
 8. Το Συμφωνητικό Επιχορήγησης μεταξύ των εταίρων GRANT AGREEMENT No 869505 – VARCITIES.
 9. Την υπ’ αριθμ. 612/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘΨΩΗ5-0ΝΙ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Αποδοχής χρηματοδότησης και Έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «VISIONARY AND INTEGRATED SOLUTIONS TO IMPROVE WELL-BEING AND HEALTH IN CITIES» με ακρωνύμιο «VARCITIES» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020.
 10. Την υπ’ αριθμ. 393/2023 (ΑΔΑ: 9ΟΕΓΩΗ5-ΥΗ4) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities» με ακρωνύμιο «VARCITIES» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020
 11. Το υπ’ αριθμ.Πρωτ. 70174/12-12-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013940161) πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής/ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 12. 12.   Το υπ’ αριθμ.Πρωτ. 70226/12-12-2023 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής/Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνοδευόμενο από Τεχνική Περιγραφή  
 13. 13.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2023, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 02.69.6117.029 για «Αμοιβές εκτ.υπηρεσιών προβολής δημοσιότητας – επικοινωνίας Horizon 2020 Varcities.» 
 14. 14.   Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1241 (Α.Π 71137/15-12-2023, ΑΔΑΜ: 23REQ013980196, ΑΔΑ: 6ΨΙΧΩΗ5-Φ0Π) που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 1.000,00€  για το Οικονομικό Έτος 2023, εκτεινόμενη δαπάνη για το 2024 με 20.000,00€ και για το 2025 με 7.000,00  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.. Σύνολο δαπάνης 28.000,00€
 15. Την υπ’ αριθμ. 499/01-11-2021 (ΑΔΑ 9Θ19ΩΗ5-ΞΥΕ) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 16. 16.   Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.  

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσετε προσφορά για την προβολή και δημοσιότητα των δράσεων του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «VARCITIES» HORIZON 2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Χανίων στη συνημμένη τεχνική του περιγραφή.

 Συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Χανίων συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «VARCITIES», HORIZON 2020 (https://www.varcities.eu/) το οποίο στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων αστικών δημόσιων χώρων για τη βελτίωση της υγείας και ευεξίας των κατοίκων των πόλεων. Το έργο αυτό περιλαμβάνει ψηφιακή καινοτομία, εικονική πραγματικότητα και λύσεις εμπνευσμένες από τη φύση, αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, ενσωμάτωση των οικολογικών χώρων στην καθημερινή ζωή, ενίσχυση του σεβασμού των δημοσίων χώρων, ανάπτυξη υγιούς πράσινης νοοτροπίας για τα παιδιά, κ.ά.

Επικεφαλής του έργου αυτού είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης και στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν συνολικά 23 εταίροι από χώρες της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτού θα υλοποιηθούν καινοτόμες δράσεις – λύσεις σε 7 ευρωπαϊκές πόλεις – πιλότους του προγράμματος: Castelfranco Veneto (Ιταλία), Chania (Ελλάδα), Dundalk (Ιρλανδία), Leuven (Βέλγιο), Gzira (Μάλτα), Novo Mesto (Σλοβενία) και Skellefteå (Σουηδία). Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου αυτού, ο Δήμος Χανίων θα αναπτύξει τις παρακάτω δύο (2) καινοτόμες οραματικές λύσεις:

1.Κινητό Αστικό Καθιστικό με την ονομασία MULαR (Mobile Urban Living a Room).

2.Αναβάθμιση των Δημοτικών Ποδηλάτων σε Έξυπνα Ποδήλατα

Για την αποτελεσματικότερη ανάδειξη και διάχυση των αποτελεσμάτων από τις ανωτέρω οραματικές λύσεις ο Δήμος Χανίων πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την «Προβολή και δημοσιότητα των δράσεων του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο του έργου VARCITIES, HORIZON 2020» οι οποίες ομαδοποιούνται σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες:

A. Προετοιμασία και παραγωγή υλικού προβολής και δημοσιότητας και συμμετοχή σε τρεις (3) Γενικές Εκδηλώσεις του Δήμου Χανιών.

B. Διεξαγωγή τριών (3) Τοπικών πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων

Γ. Διεξαγωγή Τελικής Εκδήλωσης Κλεισίματος του Έργου. 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που έχουν τεθεί.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά ως την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29) σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω: 

ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προσφορά για “ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ VARCITIES, HORIZON 2020

Υπόψη κας Μαμά Σοφίας             

 Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα παρακάτω δικαιολογητικά (αρ.73 & 80 Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα):

1.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου.     Εφόσον πρόκειται για

αα) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.),             η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,

ββ) ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),      η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και στην οποία θα αναφέρεται ότι

«ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………….…………… δηλώνω ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού»

 

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται (αν δεν υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζουν βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα) καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη

 

4. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης (πχ Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ που να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς ή καταστατικό)

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Αρχεία

 1. Πρόσκληση
 2. Τεχνική περιγραφή