Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/02/2015, Προμήθεια γραφικής ύλης – λοιπά υλικά γραφείου, χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

18.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:02

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,  ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 53.414,64€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 12.285,36 σύνολο 65.700,00€.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής κατηγορίες : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: προϋπολογισμού 25.609,76€  πλέον ΦΠΑ23% 5.890,24€ σύνολο   31.500,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: προϋπολογισμού 27.804,88€   πλέον Φ.Π.Α. 23% 6.395,12€ σύνολο 34.200,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες  των προς προμήθεια ειδών.

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από δείγμα του προσφερόμενου είδους, όπου αυτό ζητείται.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 09 Μαρτίου  2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11,00 έως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

 Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Προκήρυξη

Τεχνική Έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς