Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

29/04/2015, Προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

29.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:17

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Χανιά, 29 / 04 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 23531

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια αρδευτικού υλικού για της ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93), τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-6662.003 για “Υλικά συντήρησης, επισκευής συστημάτων άρδευσης”

  4. Την υπ’ αριθμ. 227/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  5. Την υπ' αριθμ. 339/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ψηφίζει πίστωση 14.150€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ002711440)

  6. Την υπ' αριθμ. Α-687/2015 Π.Α.Υ., ποσού 14.150,00€

  7. Την υπ’ αριθμ. 20384/16-04-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ


Τη διενέργεια προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής συστημάτων άρδευσης (αρδευτικό υλικό), συνολικού προϋπολογισμού 14.150,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε διάφορα υλικά και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και επισκευή συστημάτων άρδευσης πάρκων και δενδροστοιχιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για μία ή για περισσότερες ομάδες, αλλά η προσφορά θα πρέπει να αφορά σε όλα τα είδη της ομάδας.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Προμήθεια αρδευτικού υλικού για της ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και θα μπαίνει η σφραγίδα του.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ