Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

07/05/2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από ΔΣ χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για “Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 και 14”

07.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                        Χανιά , 07 / 05 /2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                         Αρ. Πρωτ. 25100
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 73 135,
Τηλ: 28213 41760 ,Fax: 28210 93300
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από ΔΣ χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για “Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 και 14”

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη την 285/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αποφασίζει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη χορηγητών της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ”, καθώς η προμήθεια έχει προκηρυχθεί δύο φορές και ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας των ειδών :

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 • ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.106,42 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 201,92 €, σύνολο 3.308,34 €

 • ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια ειδών οξυγονοθεραπείας

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 429,59 €, πλέον ΦΠΑ 23% 98,81 €, σύνολο 528,40 €

 • ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.384,65 €, πλέον ΦΠΑ 605,00 €, σύνολο 3.989,65 €

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

 • ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.325,71 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 151,17 €, σύνολο 2.476,88 €

 • ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.425,34 €, πλέον ΦΠΑ 279,00 €, σύνολο 1.704,34 €

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.)

 • ΟΜΑΔΑ 6: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 901,19 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 58,58€, σύνολο 959,77 €

 • ΟΜΑΔΑ 7: Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.863,37 €, πλέον ΦΠΑ 1.262,44 €, σύνολο 8.125,81 €

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

 • ΟΜΑΔΑ 8: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 8.309,22 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 540,10 €, σύνολο 8.849,32 €

 • ΟΜΑΔΑ 10: Προμήθεια ειδών κατάκλισης, οξυγονοθεραπείας

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.721,77 €, πλέον ΦΠΑ 23% 1.546,01 €, σύνολο 8.267,78 €

 • ΟΜΑΔΑ 11: Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 32.238,36 €, πλέον ΦΠΑ 5.627,59 €, σύνολο 37.865,95 €

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

 • ΟΜΑΔΑ 12: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.878,92€, πλέον ΦΠΑ 6,5% 187,13 €, σύνολο 3.066,05€

 • ΟΜΑΔΑ 13: Προμήθεια ειδών ηλεκτροθεραπείας

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 24,00 €, πλέον ΦΠΑ 23% 5,52 €, σύνολο 29,52 €

 • ΟΜΑΔΑ 14: Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.436,65 €, πλέον ΦΠΑ 1.096,20 €, σύνολο 7.532,85 €

 

Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη και τις ποσότητες της κάθε κατηγορίας.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την οικονομική προσφορά είναι αυτά που αναφέρονται στην 73955/24-9-2014 επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη « προς ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (υπόψη κ. Μανίτη Μάριου) προσφορά για Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 και 14”» . Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27-05-2015. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

 

                                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Αναλυτικά η Ανακοίνωση

Επαναπροκήρυξη 73955/24-09-2014

Απόφαση ΔΣ 285/2015

Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Επαναπρ.Φαρμάκων

Τεχνικές Προδιαγραφές Επαναπρ.Φαρμάκων

Τεχνική Εκθεση Επαναπρ. Φαρμάκων

Παράρτημα Ι Υπόδειγμα Εγγηητικής Επιστολής

Παράρτημα ΙΙ Κατάλογος Νομικών Προσώπων

Παράρτημα ΙΙΙ Εντυπα Οικονομικής Προσφοράς