Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

10/12/2015, Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για το Δημοτικό Γηροκομείο με την διαδικασία του κατεπείγοντος

10.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Δευτέρα 14/12/2015 και ώρα 15.00 μμ, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας τροφίμων και συγκεκριμένα α) είδη αρτοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 5.521 ,00 € συμπερ. ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Γηροκομείου μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η διάρκεια σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν προσφορά για όλα τα είδη της ομάδας και οπωσδήποτε να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Επίσης να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση οτι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 57552/2015 διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης αναλύεται ως εξής:

 

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

 

Άρτος άσπρος

κιλό

2000

1,3

2.600,00

2

 

Φρυγανιές

κιλό

700

3

2.100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

4.700,00

ΦΠΑ(α/α 1) 13%

338,00

ΦΠΑ 23 %

483,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.521,00

 

 

Εντυπο Οικονομικής προσφοράς