Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

29/05/2015, Διακήρυξη ανοικτής ,προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

29.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:05

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2015 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2015) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Δ/γμα 11/12-11-1929, στην ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΈΞ2015/08-05-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 828/12-05-2015), οι οποίες ΚΥΑ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09:30 έως 10:00 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με την νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη αντίγραφο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr) .

Πληροφορίες  και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων , Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 28213-41756 εσωτ.8 .

Αναλυτικά η διακήρυξη

ΧΑΡΤΕΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

ΚΑΛΑΜΑΚΙ

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

ΑΙΓΙΑΛΟΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΙΓΙΑΛΟΙ - ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

ΑΙΓΙΑΛΟΙ - ΑΠΤΕΡΑ

ΑΙΓΙΑΛΟΙ - ΚΑΛΑΘΑΣ

ΑΙΓΙΑΛΟΙ - ΣΤΑΛΟΣ

ΑΙΓΙΑΛΟΙ - ΚΑΛΑΜΙ

ΑΙΓΙΑΛΟΙ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΑΙΓΙΑΛΟΙ - ΝΕΑ ΧΩΡΑ

ΑΙΓΙΑΛΟΙ - ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΑΙΓΙΑΛΟΙ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ

ΑΙΓΙΑΛΟΙ - ΤΕΡΣΑΝΑΣ