Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

19/3/2015, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ-ΧΡΗΣΗ 2015»

19.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Κεμεσίδης Εμμανουήλ λαμβάνοντας υπόψη, την υπ’ αριθ. 128/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων- Χρήση 2015”, και την 289/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης, έγκριση των όρων της διακήρυξης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού αντίστοιχα, προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου:«Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων-Χρήση 2015 », κατά το σύστημα της ενιαίας προσφοράς έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στις 50.000,00€ με τη δαπάνη αναθεώρησης και το Φ.Π.Α. για κατηγορία εργασιών Οικοδομικών.
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΜΕΕΠ στην τάξη Α1 και άνω ή που κατέχουν Νομαρχιακά πτυχία για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Προσφορές με συστημένη επιστολή ή κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας δεν είναι αποδεκτές.
Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στις 31 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Λήξη κλειστών προσφορών η 10.00 πμ. εκτός εάν η παράδοση προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ανέρχεται στο ποσόν των οκτακοσίων δεκατριών ευρώ και ένα λεπτό (813,01 €). η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Χανίων και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή).
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα διατίθεται από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29- Χανιά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ. Τα τεύχη δημοπράτησης (Διακήρυξη και Τεύχη Μελέτης), πλην από το έντυπο οικονομικής προσφοράς, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, (Γρηγορίου Ε’ 50 και Σφακιανάκη), κ. Κοκκαλάκη Θεανώ στο τηλ. 28213-41717 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ ΚΑΤ15

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ ΚΑΤ15