Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

25/11/2015, Προμήθεια τροφίμων (Είδη Αρτοποιίας, Είδη Κρεοπωλείου νωπά, Είδη Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα) για τις ανάγκες του ΔΟΙΚΟΙΠΠ και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων, με την διαδικασία του κατεπείγοντος

25.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:38

                                                                   Χανιά 25/11/2015

                                                                  Aρ. Πρωτ: 73523

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Τρίτη 01/12/2015 και ώρα 10:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του ΔΟΚΟΙΠΠ και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων.

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά σε καμία περίπτωση η σύμβαση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι:

α. για τα είδη κρεοπωλείου νωπά, είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης - τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,

β. για την προμήθεια των ειδών αρτοποιίας, η χαμηλότερη τιμή.

 

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες σύμφωνα με τα παρακάτω.

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχει.

 

Αναλυτικά η προμήθεια έχει ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Είδη Κρεοπωλείου νωπά

 

Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

15115100-8

Αρνί γάλακτος

κιλό

259

7,42

1.921,78

2

15112130-6

Κοτόπουλο τύπου 70%

κιλό

888

3,21

2.850,48

3

15113000-3

Χοιρινό άνευ οστού-σπάλα

κιλό

366

4,95

1.811,7

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

6.583,96

ΦΠΑ 13%

855,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.439,87

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΔΟΚΟΙΠΠ- Είδη Αρτοποιίας

Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

15811100-7

Ψωμί σύμμεικτο Τ. 70%

κιλό

1666

1,30

2,165,80

2

15811500-1

Ψωμί τοστ φόρμα σταρένιο 70%

κιλό

566

2,25

1.273,50

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

3.439,30

ΦΠΑ 13%(α/α 1)

281,55

ΦΠΑ 23% (α/α 2)

292,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.013,76

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΔΟΚΟΙΠΠ -Είδη κρεοπωλείου νωπά

Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

15111200-1

Κρέας μοσχάρι σπάλα άνευ οστών

κιλό

300

8,16

2.448,00

2

15113000-3

Χοιρινό σουβλάκι

κιλό

200

5,14

1.028,00

3

15131620-7

Κιμάς μοσχάρι σπάλα άνευ οστών

κιλό

600

8,16

4.896,00

4

15112130-6

Κοτόπουλο χωριάτικο

κιλό

583

4,68

2.494,44

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

10.866,44

ΦΠΑ 13%

1.412,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.279,08

 

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΔΟΚΟΙΠΠ – Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα

Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

15221000-3

Ψάρι κατεψυγμένο συναγρίδα φέτα

κιλό

166

6,64

1.102,24

2

15221000-3

Ψάρι κατεψυγμένο βακαλάος φέτα καθ.

κιλό

166

4,16

690,56

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.792,80

ΦΠΑ 13%

233,06

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.025,86

 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές εκτός από την Οικονομική τους Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως απεικονίζονται στην συνημμένη επαναπροκήρυξη (σχετικά με τις ανωτέρω ομάδες )

                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τεύχη Επαναπροκήρυξης