Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

11/12/2015, Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (πάνες) για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

11.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:12

Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (πάνες) για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

    Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

    Την διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της Προμήθειας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (πάνες) για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. συνολικού προϋπολογισμού 1.476,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη «προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (πάνες) για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του ΔΟΚΟΙΠΠ». Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15-12-2015. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760 και 2821341631.

    Ολόκληρη η Ανακοίνωση