Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

15/9/2015, « Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ Χανίων για το σχολικό έτος 2015-2016».

15.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:09

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την « Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ Χανίων για το σχολικό έτος 2015-2016».

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα …14935,80.€ πλέον Φ.Π.Α. 23% …3435,23. σύνολο 18371,03 €.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής κατηγορίες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΚΛΠ): προϋπολογισμού 3932,00……€ πλέον ΦΠΑ23%.904,36..€ σύνολο 4836,36 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΚΛΠ: προϋπολογισμού …1496,30.€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 344,15 € σύνολο 1840,45 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΧΑΡΤΙΚΑ: προϋπολογισμού 6794,50 € πλέον Φ.Π.Α. 23% .1562,74 € σύνολο 8357,24..€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΛΠ: προϋπολογισμού 2713,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 623,99 € σύνολο 3336,99 €.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών.

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οδός Κριάρη 40 (1ος όροφος) Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 28/09/ 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41773, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

 

Κονταξάκης Ευτύχιος

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ