Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 07/04/2016 10:04

07/04/2016, Προμήθεια υλικών συντήρησης CONTRER και Η/Υ κυκλοφορίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 


Χανιά, 07 / 04 / 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 18254

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια υλικών συντήρησης CONTRER και Η/Υ κυκλοφορίας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 2.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 30-6699.034 για “ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CONTRER KAI H/Υ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ”

  4. Την υπ' αριθμ. Α-501/2016 Π.Α.Υ., ποσού 2.000,00€

  5. Την υπ’ αριθμ. 190/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  6. Την υπ’ αριθμ. 214/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 2.000,00€ για την κάλυψή της

  7. Την υπ’ αριθμ.15996/29-03-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων και κυκλοφορίας

  8. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων και κυκλοφορίας

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας υλικών συντήρησης CONTRER και Η/Υ κυκλοφορίας για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ έργων και κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα είδη που αναφέρονται στην συνημμένη ανακοίνωση.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων και κυκλοφορίας που επισυνάπτονται.

Όλα τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους τεχνικούς του Τμήματος Η/Μ έργων και κυκλοφορίας.

Η προμήθεια των ειδών μπορεί να γίνει τμηματικά και αναλόγως με τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ έργων και κυκλοφορίας.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά που να αφορά σε όλα τα είδη, διαφορετικά η προσφορά δε θα γίνεται δεκτή και ο προσφέροντας θα αποκλείεται από τη διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές έως και την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 στις 12.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω: Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Προμήθεια υλικών συντήρησης CONTRER και Η/Υ κυκλοφορίας", Υπόψη κας Γουμενάκη

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ