Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 14/11/2016 01:11

14/11/2016, Διακήρυξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ»

O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τηνκατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝΔΗΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 360.000,00€ (μεαναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 31/2016 μελέτη της ΔΤΥΔΧ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίεςεργασιών: κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 243.265,14 €και κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 49.286,31 €

Αντικείμενο Έργου: Το έργο αφορά σε εργασίες-επεμβάσεις σε 4 κοινόχρηστους χώρους τηςΔημοτικής Κοινότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων με σκοπό την βελτίωση των χώρων αυτών καιτην δημιουργία 4 νέων παιδικών χαρών βάση των σύγχρονων αρχών σχεδιασμού.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30-7332.043_πίστωση έτους 2016:210.000,00€ και εντεινόμενη δαπάνη για το 2017: 150.000,00€). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με τοσύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσειςαυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργακατηγορίας Οικοδομικών και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεσηδημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις τουσχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουνσυνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσηςδημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για τηνυποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφήπρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικούμητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/12/2016ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΤεχνικήςΥπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος). Ο χρόνοςισχύος των προσφορών είναι (6) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τουςσυμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 τουν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδωνοκτακόσια έξι ευρώ (5.806,00 ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστονμέχρι 08/07/2017

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σεδώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονικήπρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.chania.gr. Ο ενδιαφερόμενοςμπορεί να αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοιμπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσαςαρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών μεδαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνωστοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησηςμε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχήαποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειώνμεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στονενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλουςτους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικέςπληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, τοαργότερο εως την Παρασκευή 02/12/2016. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τοΥπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων τηςΕΑΑΔΗΣΥ

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟικονομικήΕπιτροπή του Δήμου Χανίων. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο28213-41682, fax επικοινωνίας: 28213-41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ΚυριακήΧατζηευαγγέλου. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δενυποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός έργου

Τιμολόγιο Έργου

Παιδική χαρά Παζινού

Παιδική χαρά Αρωνίου

Παιδική χαρά Αγ.Ονουφρίου

Παιδική χαρά Κορακιές

Ε.Σ.Υ.

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 15/2016 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.