Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016

01/06/2016, Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ Ι.ΚΟΡΝΑΡΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ”

01.06.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 12:06

O ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ Ι.ΚΟΡΝΑΡΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ” με προϋπολογισμό 148.00,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία α) οικοδομικών εργασιών με προϋπολογισμό 78.745,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε., απρόβλεπτα), στην οποία έχει συμπεριληφθεί η κατηγορία έργων πρασίνου λόγω ποσοστού τους κάτω του 10% του συνολικού προϋπολογισμού, και από  την κατηγορία β) ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (Η/Μ) με προϋπολογισμό 40.989,26 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

       Το έργο αφορά στην ανάπλαση των πεζοδρομίων της οδού Κορνάρου από την οδό Αποκορώνου έως την οδό Στρατηγού Τζανακάκη εκατέρωθεν  των ΟΤ 171 - 170Α και των ΟΤ 172-168. Σκοπός της μελέτης είναι να εξασφαλιστεί η συνεχής, ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση των πεζών, να ρυθμιστεί η κυκλοφορία και να διευθετηθεί η στάθμευση των οχημάτων. Συνοπτικά, προβλέπονται τα παρακάτω:

  • Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων
  • Ο περιορισμός του οδοστρώματος το οποίο μειώνεται στα 3,30μ
  • Η δημιουργία εσοχών επί του πεζοδρομίου για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
  • Η δημιουργία δύο θέσεων προσωρινής στάσης αυτοκινήτων
  • Η φύτευση δέντρων στα πεζοδρόμια και η τοποθέτηση καθιστικών
  • Η δημιουργία ραμπών
  • Η αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης των πεζοδρομίων
  • Ο εκ νέου φωτισμός της οδού
  • Η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σχήματος Π

 

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

       Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους έξι  (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ

     Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς,  από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, εφόσον καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ μέχρι και τις εννέα (9) Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη. Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους για  αναπαραγωγή με δική τους δαπάνη, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.chania.gr) και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη, 2ος όροφος, Χανιά,  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341713, FAX 282341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα.  Ελ. Κτιστάκη.

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

     Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης  του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο υπόδειγμα διακηρύξεων τύπου Β και έχει εγκριθεί με την με αρ. 385/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Χανίων.

 

5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη, 2ος όροφος, στις 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 19  της αναλυτικής διακήρυξης.

 

 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

          Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. Του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

 

7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

       Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (2.406,50 €) και ισχύος τουλάχιστον μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2017, η οποία θα απευθύνεται στο Δ. Χανίων, σύμφωνα με το άρθρο 15 της αναλυτικής διακήρυξης.

 

8.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

            Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (κωδικός 30-7332.046). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Αναλυτικά η διακήρυξη

Τεχνική περιγραφή

Προυπολογισμός

Τιμολόγιο

Ε.Σ.Υ.

Σ.Α.Υ.

Φάκελος Ασφάλειας

Τοπογραφικό

 

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

 

 

 

 

 

 

Αρχεία

  1. kornaroy_arh2