Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 03/08/2016 01:08

03/08/2016, Εργασία ανάπτυξης εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης οικοδομικών αδειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά, 03 / 08 / 2016

Αρ.πρωτ.: 44897

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ : Εργασία ανάπτυξης εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης οικοδομικών αδειών

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 4.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 40-7134.002 για “Ανάπτυξη εφαρμογής λογισμ.διαχείρησης οικοδομ.αδειών”

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-854/2016 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 4.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 459/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 4.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 16REQ004598002)

  6. Την υπ’ αριθμ. 33673/17-06-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

  7. Η Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

  8. Την υπ’ αριθμ. 241/13-07-2016 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας ανάπτυξης εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης οικοδομικών αδειών, προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου «Ψηφιοποίηση δεδομένων στους 325 Ο.Τ.Α» (Απρ.-Δεκ. 2014) του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Χανίων ψηφιοποίηση μέρους των οικοδομικών αδειών που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου και χρησιμοποιήθηκε ειδική εφαρμογή λογισμικού η οποία είχε αναπτυχθεί από τη ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης). Όμως η προαναφερόμενη εφαρμογή τη ΕΕΤΑΑ δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας που αφορούν τη διαχείριση του αρχείου των οικοδομικών αδειών και απαιτεί αναβάθμιση και εμπλουτισμός της. Σε συνεργασία του τμήματος ΤΠΕ και των αρμόδιων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης οικοδομικών αδειών το οποίο θα ενσωματώσει και τα δεδομένα του έχουν καταχωρηθεί στην υφιστάμενη εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Εργασία ανάπτυξης εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης οικοδομικών αδειών",

Υπόψη κας Γουμενάκη

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ