Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 08/08/2016 11:08

31/08/2016, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εργασία "Αποψιλώσεις- Καθαρισμοί Δήμου Χανίων στα Πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΔΑ:ΨΡ8ΑΩΗ5-ΛΥΠ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Χανιά,      23 /08 / 2016
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                            Α.Π.       48769
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Εργασία ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑIΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Αντικείμενο είναι η είναι η ανάθεση εργασιών καθαρισμού και αποψιλώσεων κοινόχρηστων χώρων για μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του.

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 48.387,10€ πλέον Φ.Π.Α.24% 11.612,90€ δηλαδή σύνολο 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η δαπάνη της εργασίας θα χρηματοδοτηθεί από την πυροπροστασία και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Χανίων του οικονομικού έτους 2016.

 Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων το οποίο θα προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους γινομένων των τιμών ωριαίας απασχόλησης επί των ωρών απασχόλησης για κάθε μηχάνημα και θα κριθούν στο σύνολο της καθαρής αξίας

Μηχάνημα

Κόστος ωριαίας απασχόλησης

(χωρίς ΦΠΑ)

σε €/ώρα

Ποσότητα

(σε ώρες)

Δαπάνη

(προ ΦΠΑ) σε €

Συνολική δαπάνη

με ΦΠΑ

σε €

Μηχ/κός εκσκαφέας τύπου JCB ή αναλόγων μηχανημάτων, διαφόρου οίκου κατασκευής, με ελάχιστη ιπποδύναμη 70PS45360

 16.200,00

 

Φορτηγό άνω των 15τόννων

50

360

18.000,00

 

Μηχανικός εκσκαφέας (τσάπα) ελάχιστης ιπποδύναμης 95PS

60

90

5.400,00

 

Μικρός Φορτωτής με ελάχιστη

ιπποδύναμη 45PS

40

100

4.000,00

 

Εργάτης ανειδίκευτος

15

319,14

4.787,10

 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ)

48.387,10

48.387,10

ΦΠΑ 24%

11.612,90

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ)

60.000,00

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4281/14.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/120/Α/29-05-2013) και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013.

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

31 / 08 /2016

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

31 / 08 /2016

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑ 07.30

14 /09 /2016

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑ 23.30

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν επάγγελμα που είναι σχετικό με το αντικείμενο του παρόντος. κατά το τρέχον έτος του διαγωνισμού και εφόσον διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 20 / 09 /2016 και ώρα 08:30π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται εκτός από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Συγγραφή Υποχρεώσεων - Προϋπολογισμός

Τεχνική Έκθεση

Έντυπο Προσφοράς