Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 16/06/2016 10:06

16/06/2016, Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π με την διαδικασία του κατεπείγοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ  προμήθειας   τροφίμων για τις ανάγκες του   Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Τρίτη 21/06/2016  και ώρα 15:00 μ.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας τροφίμων  για τις ανάγκες του  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π, συνολικού προϋπολογισμού 66.737,53 €.

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών του  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάθεσης της προμήθειας μέσω διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης.

 

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή

 Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.

Για όλες τις  ομάδες η σύμβαση θα ξεκινάει την 01/07/2016

 Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες

 

Αναλυτικά η προμήθεια φαίνεται στην συνημμένη ανακοίνωση-πρόσκληση.

 

Πρόσκληση Υποβολής προσφορών

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς