Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 09/05/2016 11:05

11/05/2016, προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΑΔΑ:ΩΥΖ5ΩΗ5-ΘΣΗ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              Χανιά, 21 /04 / 2016
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ                                                                         Α.Π. 21592
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του, με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα φάρμακα το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, για δε το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό τη χαμηλότερη τιμή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 117.682,31€ πλέον ΦΠΑ 20.719,76€ συνολική αξία 138.402,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται στις εξής ομάδες :

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

9.243,01

554,58

9.797,59

ΟΜΑΔΑ 2

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

2.828,27

367,68

3.195,95

ΟΜΑΔΑ 3

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ23%

33140000-3

989,74

227,64

1.217,38

ΟΜΑΔΑ 4

ΠΑΝΕΣ23%

33771000-5

1.500,00

345,00

1.845,00

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ23%

33157000-5

403,59

92,83

496,42

ΣΥΝΟΛΑ Δ.ΧΑΝΙΩΝ

 

14.964,61

1.587,72

16.552,33

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ)

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 6

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

152,25

9,14

161,39

ΟΜΑΔΑ 7

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

86,22

11,21

97,43

ΟΜΑΔΑ 8

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ23%

33140000-3

69,37

15,96

85,33

ΣΥΝΟΛΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

307,84

36,30

344,14

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ )

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 9

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

644,01

38,64

682,65

ΟΜΑΔΑ 10

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

276,93

36,00

312,93

ΟΜΑΔΑ 11

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ23%

33140000-3

246,04

56,59

302,63

ΟΜΑΔΑ 12

ΠΑΝΕΣ23%

33771000-5

199,80

45,95

245,75

ΟΜΑΔΑ 13

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ23%

33157000-5

373,74

85,96

459,70

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

 

1.740,52

263,14

2.003,66

 

 

 

 

 

 

ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 14

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

364,30

21,86

386,16

ΟΜΑΔΑ 15

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

215,91

28,07

243,98

ΟΜΑΔΑ 16

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ23%

33140000-3

7.607,71

1.749,77

9.357,48

ΟΜΑΔΑ 17

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ23%

33140000-3

276,60

63,62

340,22

ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

 

8.464,52

1.863,32

10.327,84

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 18

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

7.855,72

471,34

8.327,07

ΟΜΑΔΑ 19

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

16.401,12

2.132,15

18.533,27

ΟΜΑΔΑ 20

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ23%

33140000-3

13.272,09

3.052,58

16.324,67

ΟΜΑΔΑ 21

ΠΑΝΕΣ23%

33771000-5

31.500,00

7.245,00

38.745,00

ΟΜΑΔΑ 22

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ23%

33157000-5

5.998,56

1.379,67

7.378,23

ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜ. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

 

75.027,49

14.280,74

89.308,23

 

 

 

 

 

 

ΔΟΚΟΙΠΠ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 23

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

4.511,50

270,69

4.782,19

ΟΜΑΔΑ 24

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

4.952,89

643,88

5.596,77

ΟΜΑΔΑ 25

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ23%

33140000-3

5.493,76

1.263,56

6.757,32

ΟΜΑΔΑ 26

ΠΑΝΕΣ23%

33771000-5

2.100,00

483,00

2.583,00

ΟΜΑΔΑ 27

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ23%

33157000-5

97,18

22,35

119,53

ΟΜΑΔΑ 28

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ23%

33140000-3

22,00

5,06

27,06

ΣΥΝΟΛΑ ΔΟΚΟΙΠΠ

 

17.177,33

2.688,54

19.865,87

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

117.682,31

20.719,76

138.402,08

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε όλες, μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχουν, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της κατηγορίας συμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) ≪Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)≫ .

 

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.11/05/2016

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ22/05/2016

ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΩΡΑ 07.3031/05/2016

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΩΡΑ 23.30

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ και εφόσον διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 06 /06 /2016 και ώρα 8:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται εκτός από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές & Ενδεικτικός Προϋπ/μός

Έντυπα Προσφοράς 1-13 Δ.Χανίων φαρμακα2016

Έντυπα Προσφοράς 14-17 ΚΕΠΕΔΗΧ φάρμακα2016

Έντυπα Προσφοράς 18-22 Γηροκομείο φάρμακα2016

Έντυπα Προσφοράς 13-28 ΔΟΚΟΙΠΠ φάρμακα2016