Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 13/07/2016 12:07

13/7/2016, Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ. : ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δ/ΝΣΗ: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                     ΧΑΝΙΑ,    06-07-2016
ΤΚ. 73300                                                                    ΑΡ.ΠΡΩΤ.   37679
ΤΗΛ. 2821 3 41760 FAX:2821093300

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίων

  1. Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  1. Κατηγορία, Περιγραφή & προϋπολογισμός της προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV: 33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί Medical kits

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία – εκπαίδευση και παράδοση προς χρήση του Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (ιατρικός εξοπλισμός και επίπλωση) που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του κέντρου υγείας αστικού τύπου στον Δήμο Χανίων. Ο εξοπλισμός θα είναι απολύτως καινούριος, αμεταχείριστος, απολύτως σύμφωνος με τους σχετικούς κανονισμούς κατασκευής – λειτουργίας της Ελλάδος και της Ευρωπαικής Ενωσης και θα παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 307.258,06€ πλέον 73.741,94 ΦΠΑ 24%, συνολικού προυπολογισμού δαπάνης 381.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αποτελείται από πέντε ομάδες ειδών ως εξής:

  • Ομάδα Α΄ «Καρδιολογικός – ακτινολογικός εξοπλισμός», προϋπολογισμού 69.471,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

  • Ομάδα Β’ «Εξοπλισμός Α΄ βοηθειών», προϋπολογισμού 61.318,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

  • Ομάδα Γ’ «Εργαστηριακός εξοπλισμός» προϋπολογισμού 44.988,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

  • Ομάδα Δ’ «Ακτινολογικό Μηχάνημα» προϋπολογισμού 110.982,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

  • Ομάδα Ε’ «Μηχανήματα Υπερηχογραφίας» προϋπολογισμού 94.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 

 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α (ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ) και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ανά ομάδα ειδών.

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 37676/06-07-2016 αναλυτική διακήρυξη και τα παραρτήματά της.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η προσφορά, επι ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

3. Διαδικασία - τρόπος - Κριτήριο κατακύρωσης

Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με ηλεκτρονικό τρόπο και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού.

4. Προϋποθέσεις συμμετοχής

i Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού, οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

ii Προσωπική κατάσταση ενδιαφερομένων – απαιτούμενα αποδεικτικά και Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες: Όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμ.  37676/06-07-2016 αναλυτική διακήρυξη.

iii Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

5. Ισχύς των προσφορών Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για( 90) ενενήντα ημέρες.

6. Χρόνος, τρόπος, τόπος παράδοσης

Ο χρόνος πλήρους παράδοσης σε λειτουργία είναι 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης στον τόπο του έργου.

7. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται εκτός από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135, Πληροφορίες Γρ. Προμηθειών τηλ. 2821341760) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr

8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/120/Α/29-05-2013) και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013. Και στο ΠΔ.60/07.

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

13-07-2016

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

02-08-2016

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΩΡΑ 07.30

28-08-2016

ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΩΡΑ  23:30

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 ≪Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)≫.στο Π.Δ. 60/07.

 Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή μερικά, να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ (Ν. 4281/14 άρθρο 138 παρ.4).

Όσα από τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκομίζονται από αυτόν ή αποστέλλονται έντυπα στον Δήμο Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή

9. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 01/09/2016 και ώρα 08:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

 

10. Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 2%, επί της καθαρής αξίας της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την ομάδα ειδών για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).

11. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 06/07/2016

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσης 06/07/2016

12. Πληροφορίες

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός & Ποσότητες

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ενδεικτικό Τιμολόγιο

Φύλλα Συμμόρφωσης

Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς

Σχέδιο Σύμβασης

Τεχνικές Προδιαγραφές ομάδα Α

Τεχνικές Προδιαγραφές Ομάδα Β

Τεχνικές Προδιαγραφές Ομάδα Γ

Τεχνικές Προδιαγραφές Ομάδα Δ-Ακτινολ/κού

Τεχνικές Προδιαγραφές Ομάδα Δ-Συστ.Υπολ.Ακτ/φίας

Τεχνικές Προδιαγραφές Ομάδα Δ-ψηφιακό Εμφαν/ριο

Τεχνικές Προδιαγραφές Ομάδα Ε