Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 10/08/2016 01:08

10/08/2016, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την απευθείας ανάθεση από ΔΣ χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                   Χανιά , 10 / 08 /2016
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ. 46546
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 73 135,
Τηλ: 28213 41760 ,Fax: 28213-41750
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την απευθείας ανάθεση από ΔΣ χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη την 544/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αποφασίζει την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για τις κατηγορίες 1, 3 και 4, του διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 της Υ.Α. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β'), καθώς ο διαγωνισμός έχει επαναπροκηρυχθεί δύο φορές και απέβη άγονος για τις κατηγορίες 1, 3 και 4.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης 79637/22-12-2015 και καλεί όσους ενδιαφερόμενους προμηθευτές διαθέτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και άρθρου 5. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, να καταθέσουν προσφορές για τα παρακάτω είδη:

 

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2015

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΌ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2

ΖΕΥΓΗ

883

2

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΌ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 4-2-4-4

ΖΕΥΓΗ

100

3

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΌ ΑΙΓΑΣ ΔΕΡΜΑ

ΖΕΥΓΗ

470

4

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

ΖΕΥΓΗ

110

5

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

ΖΕΥΓΗ

370

6

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΟΝΤΑ για ξυλοκοπτικό

ΖΕΥΓΗ

20

7

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ για κηπουρούς

ΖΕΥΓΗ

440

8

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ για φόρτωμα & αποκομιδή κλαδιών

ΖΕΥΓΗ

30

9

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ

ΖΕΥΓΗ

1.000

10

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΕΥΓΗ

24.900

11

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΖΕΥΓΗ

35

12

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΡΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

ΖΕΥΓΗ

21

 

 

 

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΜΟΝ ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΤΚΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ

ΤΕΜ

16

2

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΤΚΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ αυτόματης σκίασης

ΤΕΜ

3

3

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1

ΤΕΜ

1.230

 

 

 

 

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ- ΛΟΙΠΑ

ΜΟΝ ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

ΤΕΜ

561

2

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

ΤΕΜ

40

3

ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΤΕΜ

10

4

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ μίας χρήσης

ΤΕΜ

50

5

ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΑΛΙΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΤΕΜ

3

6

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

ΖΕΥΓ

140

7

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΓ

310

8

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΖΕΥΓ

7

9

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

ΤΕΜ

5

10

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

ΤΕΜ

290

11

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

ΖΕΥΓ

5

12

ΚΑΠΕΛΑ τύπου Jockey

ΤΕΜ

201

13

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠO ΠΤΩΣΗ

ΤΕΜ

2

14

ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΚΟ

ΤΕΜ

6

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την οικονομική προσφορά είναι αυτά που αναφέρονται στην 79637/22-12-2015 επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού (χωρίς την εγγυητική συμμετοχής η οποία δεν απαιτείται) και η κατάθεση των προσφορών θα γίνει από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τις παρακάτω προθεσμίες:

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

11- 08 - 2016

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

11 - 08 -2016

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΑ 07:30

29 - 08 -2016

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ 23:30

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

 
 

Επαναπροκήρυξη 79637/2016

Τεχνικές Προδιαγραφές 79637/2016 επαναπροκήρυξης

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς

Φύλλο Συμμόρφωσης

607 /2016 Απόφαση Οικον. Επιτροπής

554/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου