Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 09/06/2016 01:06

09/06/2016, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΤη διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης για την εργασία: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135,

Η παραπάνω προσφορά πρέπει να να έχει περιέλθει στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13/6/2016. Τηλέφωνο πληροφοριών 28213-41760, Γραφείο Προμηθειών

Ολόκληρη η Ανακοίνωση

Τεχνική Περιγραφή