Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 11/03/2016 11:03

11-03-2016, ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης για την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αντικείμενο συντήρησης/διαχείρισης/επισκευής συστημάτων αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων ή συναφών υπηρεσιών με αυτές που αναλύονται στο επισυναπτόμενο τεύχος. Επιπλέον, δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου (συντήρηση και διαχείριση ποδηλάτων, σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων και λογισμικού, διαχείριση ηλεκτρονικών συναλλαγών).

Αναλυτικά στο συνημμένο τεύχος «Περιγραφή της Υπηρεσίας: Συντήρηση και Λειτουργία Σταθμών Αυτόματης Διάθεσης Ποδηλάτων Δήμου Χανίων» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτελούν την προσφορά τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, υπόψη κ. Γιακουμάκη ή κα Κουτσουράκη, με την ένδειξη προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, Η παραπάνω προσφορά πρέπει να να έχει περιέλθει στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15-3-2016 και ώρα 10:00 πμ. Τηλέφωνο πληροφοριών και διάθεση των τευχών στο τηλέφωνο 28213-41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας - Έντυπο προσφοράς - Παραρτήματα