Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 01/07/2016 10:07

1/7/2016, Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου:«Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων-Χρήση 2016 »

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Χανίων Αναστάσιος Βάμβουκας λαμβάνοντας υπόψη, την υπ’ αριθ. 441/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων-Χρήση 2016”, και την 528/29-06-16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης, έγκριση των όρων της διακήρυξης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού αντίστοιχα, προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου:«Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων-Χρήση 2016 », κατά το σύστημα της ενιαίας προσφοράς έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

 Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στις 50.000,00€ με τη δαπάνη αναθεώρησης και το Φ.Π.Α. για κατηγορία εργασιών Οικοδομικών. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΜΕΕΠ στην τάξη Α1 και άνω ή που κατέχουν Νομαρχιακά πτυχία για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Προσφορές με συστημένη επιστολή ή κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας δεν είναι αποδεκτές. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στις 12 Ιουλίου ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Λήξη κλειστών προσφορών η 10.00 πμ. εκτός εάν η παράδοση προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή). 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα διατίθεται από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29- Χανιά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ. Τα τεύχη δημοπράτησης (Διακήρυξη και Τεύχη Μελέτης), πλην από το έντυπο οικονομικής προσφοράς, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr ) . 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, (Γρηγορίου Ε’ 50 και Σφακιανάκη), κ. Κοκκαλάκη Θεανώ στο τηλ. 28213-41717 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τεχνική Έκθεση