Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

28/11/2017, Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του

24.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:10

                                                                                 ΑΔΑ: 6745ΩΗ5--Κ1Λ
                                                                                 ΑΔΑΜ 17PROC002296307
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                  Χανιά: 24 / 11 / 2017
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                  Αρ. Πρωτ. 68855
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του» προϋπολογισμού 122.003,78€ πλέον Φ.Π.Α 23.734,90€ συνολική αξία 145.738,68€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικός CPV: 33600000-6 33140000-3 33771000-5 33157000-5

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, του Ξενώνα Φιλοξενίας, την Κατασκήνωση – Παιδική Εξοχή Καλαθά καθώς και των νομικών του προσώπων: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων - Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ), Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

2.793,78

167,63

2.961,41

ΟΜΑΔΑ 2

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

3.354,47

436,08

3.790,55

ΟΜΑΔΑ 3

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

3.304,17

793,00

4.097,17

ΟΜΑΔΑ 4

ΠΑΝΕΣ24%

33771000-5

1.200,00

288,00

1.488,00

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ24%

33157000-5

48,59

11,66

60,25

ΣΥΝΟΛΑ Δ.ΧΑΝΙΩΝ

 

10.701,01

1.696,37

12.397,38

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ)

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 6

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

152,56

9,15

161,71

ΟΜΑΔΑ 7

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

50,52

6,57

57,09

ΟΜΑΔΑ 8

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

40,92

9,82

50,74

ΣΥΝΟΛΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

244,00

25,54

269,54

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ )

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 9

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

926,15

55,57

981,72

ΟΜΑΔΑ 10

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

371,70

48,32

420,02

ΟΜΑΔΑ 11

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

601,80

144,43

746,23

ΟΜΑΔΑ 12

ΠΑΝΕΣ24%

33771000-5

58,80

14,11

72,91

ΟΜΑΔΑ 13

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ24%

33157000-5

259,40

62,26

321,66

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

 

2.217,85

324,69

2.542,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 14

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

330,94

19,86

350,80

ΟΜΑΔΑ 15

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

347,91

45,23

393,14

ΟΜΑΔΑ 16

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

2.148,93

515,74

2.664,67

ΟΜΑΔΑ 17

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ24%

33140000-3

171,00

41,04

212,04

ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

 

2.998,78

621,87

3.620,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 18

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

7.855,72

471,34

8.327,07

ΟΜΑΔΑ 19

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

16.266,42

2.114,63

18.381,05

ΟΜΑΔΑ 20

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

13.293,33

3.190,40

16.483,73

ΟΜΑΔΑ 21

ΠΑΝΕΣ24%

33771000-5

31.500,00

7.560,00

39.060,00

ΟΜΑΔΑ 22

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ24%

33157000-5

5.998,56

1.439,65

7.438,21

ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜ. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

 

74.914,03

14.776,03

89.690,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΚΟΙΠΠ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 23

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

3.859,57

231,57

4.091,14

ΟΜΑΔΑ 24

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

3.978,35

517,19

4.495,54

ΟΜΑΔΑ 25

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

12.501,92

3.000,46

15.502,38

ΟΜΑΔΑ 26

ΠΑΝΕΣ24%

33771000-5

9.900,00

2.376,00

12.276,00

ΟΜΑΔΑ 27

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ24%

33157000-5

680,26

163,26

843,52

ΟΜΑΔΑ 28

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ24%

33140000-3

8,00

1,92

9,92

ΣΥΝΟΛΑ ΔΟΚΟΙΠΠ

 

30.928,10

6.290,40

37.218,50

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

122.003,78

23.734,90

145.738,68

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό 68853/24-11-2017 αναλυτική Διακήρυξη.

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχουν, με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής.

 

10.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της κατηγορίας συμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ.

 

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής η οποία εκφράζεται ως εξής:

(α) για τα φάρμακα το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) , και

(β) για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (καθώς και για τις πάνες, τα είδη κατάκλισης και οξυγονοθεραπείας και τα είδη ηλεκτροθεραπείας) η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στη συνολική αξία της ομάδας.

 

12. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29 /12 / 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 05 / 01 / 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30.

 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων.

Η προμήθεια για τον Ξενώνα Φιλοξενίας θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

 

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις, και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 48706

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδ/ές κ Ενδεικτικός Προϋπ/μός

Έντυπα Οικ. Προσφοράς Δ.Χανίων

Έντυπα Οικ.Προσφοράς ΚΕΠΕΔΗΧ

Έντυπα Οικ. Προσφοράς Γηροκομείου

Έντυπα ΟιΚ. Προσφοράς ΔΟΚΟΙΠΠ

ΤΕΥΔ