Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

30/11/2017, Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΛΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ»

30.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 21:33

Έργο: O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΛΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ»,
εκτιμώμενης αξίας 1.400.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147) (Σχετική η με αριθμό 44/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΧ). Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών, κατηγορία Οδοποιίας
και κατηγορία Η/Μ με συνολικό προϋπολογισμό εργασιών: 1.128.420,24€ (χωρίς αναθεώρηση και
ΦΠΑ).
Αντικείμενο Έργου: Το προτεινόμενου έργο αφορά στην διαμόρφωση της οδού Χάληδων και του
αύλειου χώρου της Μητρόπολης η οποία περιλαμβάνει και την διαμόρφωση της παρόδου που
συνδέει την οδό Χάληδων με την οδό Ζαμπελίου.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.: 30-
7332.052_πίστωση έτους 2017: 95.379,89€ και εκτεινόμενη δαπάνη για το 2018: 1.304.620,11€)
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.
4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω στην κατηγορία
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ», την Α2η τάξη και άνω στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και την Α2η τάξη και
άνω για την κατηγορία των «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» ή για περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη (σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους
του Άρθρου 76 του Ν 4412/2016) την οικονομική χρηματοοικονομικά επάρκεια δύο (2)
οικονομικών ενώσεων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη και άνω στην κατηγορία
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ », την Α1η τάξη και άνω στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και την Α1η τάξη και
άνω για την κατηγορία των «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
1 σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
ενδιαφερομένους, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, την καταληκτική ημερομηνία που
ορίζεται η 28/12/2017, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00
π.μ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (22.580,00 ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο
Χανίων. Η εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται, αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και
30 ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή πρέπει να έχει
ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 28/10/2018.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www . promitheus . gov . gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.chania.gr Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/12/2017 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 22/12/2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Λοιπές πληροφορίες: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41682, fax: 28213-41716, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία Κυριακή Χατζηευαγγέλου. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει
θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Περίληψη διακήρυξη

Διακήρυξη

Ε.Σ.Υ. Χάληδων

Τ.Ε.Υ.Δ.

Τ.Ε.Υ.Δ. - σε pdf

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο μελέτης

Τοπογραφικό

Κυκλοφοριακό

Γενική κάτοψη

Προσβασιμότητα

Λεπτομέρειες κάτοψης

Λεπτομέρειες προσβασιμότητας

Λεπτομέρειες

Προοπτικά