Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

02/11/2017, Προμήθεια Προκάτ Αιθουσών για σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων,

02.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:49

     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Προκάτ  Αιθουσών για σχολεία Α/θμιας   Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

 

  1. 1.       Αναθέτουσα Αρχή -Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

Ιστοσελίδα:www.chania.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει και στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr, στην διαδρομή προκηρύξεις.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικός CPV:. 44211000-2  

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η  προμήθεια  αφορά (3) τρείς σχολικές αίθουσες προκάτ με συνολικό  προϋπολογισμό στο ποσό των 57.000,00 € πλέον  ΦΠΑ 24%   13.680,00 €  σύνολο  70.680,00 €

 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αριθμό  63571/01-11-2017 αναλυτική Διακήρυξη .

7. Χρόνος και τόπος διενέργειας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων  Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 15/11/2017 ημέρα  Τετάρτη  και από ώρα 09:30 πμ  έως  10:00 π.μ  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες 

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

10. Ενστάσεις: Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

11.  Εγγυήσεις συμμετοχής. Δεν απαιτείται

 

Διακήρυξη με τα παραρτήματα

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

                                                                         

                                                                                Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

                                                                          ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ