Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

13/09/2017, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

13.09.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  AΔΑ: ΩΟΩΒΩΗ5-3ΙΕ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Χανιά, 13/09 / 2017
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Α.Π. 52374
 Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
 Τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την “προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

Φορέας της προμήθειας είναι:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

Ιστοσελίδα:www.chania.gr

 Αφορά στην προμήθεια λογισμικού το οποίο πρέπει αναγκαίως να είναι συμβατό με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό και την τεχνική υποδομή που χρησιμοποιεί η υπηρεσία (π.χ. τοπογραφικά όργανα, γεωχωρικά υπόβαθρα), καθώς και να εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των στελεχών της υπηρεσίας.

 Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 32.040,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 7689,6€ συνολική αξία 39.729,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

 

Τμήμα

Είδος

Εφαρμογή

Ποσότητα

Ενδεικτικό κόστος/τεμάχιο χωρίς Φ.Π.Α. 24%

Ενδεικτικό συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. 24%

Α.01

Ετήσια συνδρομή πακέτων λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD)

Ετήσια συνδρομή Autodesk AutoCAD 2017 Commercial new single-user ELD annual subscription with basic support

 

1

1.470,00€

1.470,00€

Ετήσια συνδρομή Autodesk AutoCAD Architecture 2017 Commercial new single-user ELD annual subscription with basic support

 

1

1.630,00€

1.630,00€

Ετήσια συνδρομή Autodesk AutoCAD Map 3D 2017 Commercial new single-user ELD annual subscription with basic support

 

1

1.630,00€

1.630,00€

Autodesk 3d Max 2017 Commercial new single-user ELD annual subscription with basic support

1

1.690,00€

1.690,00€

A.02

Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD)

GstarCAD Pro 2017 με usb token

 

Επιτόπια εκπαίδευση 2 εργάσιμων ημερών για το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

23

650,00

14.950,00€

A.03

 

Πακέτα Αρχιτεκτονικού Λογισμικού

ART – CADware Classic 2017

Με ετήσια συνδρομή

1

1.590,00€

1.590,00€

A.04

Πακέτα λογισμικού υπολογισμού και διαστασιολόγησης (ξύλινων κατασκευών και κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα)

Runet Wood Express EC5

 

1

630,00€

630,00€

Runet BetonExpress EC2

1

630,00€

630,00€

A.05

Πακέτα λογισμικού Μοντελοποίησης Πληροφοριών Δόμησης – BIM (Building Information Modeling)

Graphisoft Archicad 20 GRE

1

3.800,00€

3.800,00€

A.06

Πακέτο λογισμικού φωτορεαλισμού

LUMION PRO

1

3.000,00€

3.000,00€

A.07

Πακέτα λογισμικού

Microsoft Office 2016 STD Gov

3

340,00€

1020,00€

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω τμήματα αρκεί να περιλαμβάνουν ΟΛΑ τα είδη του τμήματος.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλες τις ποσότητες κάθε τμήματος. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ειδών ή ποσοτήτων

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 03/10/2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή χωρίς το ΦΠΑ και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν : α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού, β) οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, γ)οι Συνεταιρισμοί, δ)οι Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχουν γι' αυτόν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις

Η Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται από το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 2821041750

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Μελέτη (Ενδ.Προϋπ/μός, Τεχν.Έκθεση, Τεχν.Προδ/φές)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς