Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

20/06/2018, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:“ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”

20.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Έργο: O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”” εκτιμώμενης αξίας 316.522,06 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 393.000,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (Α' 147) (Σχετική η με αριθμό 20/2018 μελέτη της ΔΤΥΔΧ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) Κατηγορία Οικοδομικών έργων με προϋπολογισμό 247.182,98 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε., απρόβλεπτα),

β) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων με προϋπολογισμό 69.339,08(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

 

Αντικείμενο του έργου:

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου βρίσκεται εντός του ενετικού λιμένα της Παλαιάς Πόλης Χανίων επί της πλατείας Κατεχάκη. Το έργο προβλέπει την αποπεράτωση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου Χανίων το οποίο αποτελεί Σύγχρονο Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων “Μίκης Θεοδωράκης”, προκειμένου αυτό να αποδοθεί το συντομότερο δυνατόν προς πλήρη χρήση στην τοπική κοινωνία.

Πρόκειται να εκτελεστούν οικοδομικές εργασίες όπως, κατασκευή εσωτερικών κουφωμάτων, διαμόρφωση βοηθητικών χώρων σκηνής, βελτίωση χρωματισμών, επέκταση καθισμάτων και κατασκευή τυποποιημένων ερμαρίων, πάγκων Πληροφοριών- Εισιτηρίων κ.λ.π.

Επίσης θα εκτελεστούν Η/Μ εργασίες που αφορούν στην τοποθέτηση ανελκυστήρα ΑμεΑ, στην εγκατάσταση ηχητικού συστήματος θεάτρου κ.λ.π.

 

 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

 

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν4412/2016.

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους , σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται η 17/07/2018 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00π.μ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

 

Εγγυήσεις Συμμετοχής : Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ 1 α) του άρθρου 72 του Ν 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (6.338,00) η οποία απευθύνεται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 17/ 05 / 2019.

 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Παραλαβή τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.chania.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05/07/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/07/2018.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

 

Λοιπές πληροφορίες: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341681, fax: 2821341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αγγελίνα Συρακούλη. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Αρχεία

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  2. ΤΕΥΔ
  3. ΦΑΥ
  4. ΣΑΥ
  5. ΕΣΥ
  6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
  8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  9. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ