Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

28/06/2018,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 & Α4

28.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:06

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α3 & Α4, προϋπολογισμού 30.541,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

Οδός:…ΚΡΙΑΡΗ 40, 1ος ΟΡΟΦΟΣ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ.: 2821 3 41773

Telefax: 2821 3 41786

E-mail: schepitropi2@chania.gr

Κωδικός NUTS: EL434

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ΚΡΙΑΡΗ 40, 1ος ΟΡΟΦΟΣ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 π.μ. έως 12.00. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV:

για το ΤΜΗΜΑ 1 30192700-8,

για το ΤΜΗΜΑ 2 22110000-4

για το ΤΜΗΜΑ 3 30197643-5

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR434

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια “ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α3 & Α4”, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, η οποία έχει αναρτηθεί στο site του Δήμου Χανίων www.chania.gr. Το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στα 30.541,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται στα εξής τμήματα:

ΤΜΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%

ΤΜΗΜΑ 1

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

11.668,50

ΤΜΗΜΑ 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

22110000-4

4.962,00

ΤΜΗΜΑ 3

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 & Α4

30197643-5

8.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%

24.630,50

Φ.Π.Α 24 %

5.911,32

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24 %

30.541,82

 

Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα

α)με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

γ) την υπ’ αριθ. 86 /26-06-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται σταδιακά στις σχολικές μονάδες εντός 5 εργασίμων ημερών από την παραγγελία της διεύθυνσης του σχολείου. Ως χρόνος έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο και λήξη 31/12/2018 ανεξαρτήτως αν έχει απορροφηθεί το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: … Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για ένα τμήμα αλλά όχι για μέρος τμήματος.

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην οδό Κριάρη 40 , 1Ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 . Η ώρα λήξης προσφορών είναι η 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής.

14. Ενστάσεις: Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στο site του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)

 

Αρχεία

  1. ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
  4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
  6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ