Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

09/07/2018, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

09.07.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:07

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ


ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την υπηρεσία εργασιών καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων τρίτων του δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 15.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Νομικό Πλαίσιο - Περιγραφή Εργασίας – Τιμολόγιο Μελέτης Εργασίας – Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για το σύνολο των εργασιών, έως και τη Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ