Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

14/6/2018, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

14.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

                                                                           ΑΔΑ: ΩΒ2ΚΩΗ5-ΓΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                       Χανιά: 14 / 06 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                         Αρ. Πρωτ. 27447
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

 

1. Προϋπολογιμός 43.010,00 € (ετήσιες υπηρεσίες) πλέον Δικαίωμα προαίρεσης (νέες υπηρεσίες) 4.077,70 € (κατ' εκτίμηση) συνολική αξία 47.087,70

Προαίρεση ΝΑΙ

 2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 4. Κωδικός CPV: 79713000-5

 5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

 6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων με σκοπό την απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.

 7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

 8. Χρόνος παράδοσης : Τα οχήματα θα ασφαλίζονται, από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ασφάλισής τους για δώδεκα μήνες.

 9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό πρωτ.27420/14-06-2018 αναλυτική Διακήρυξη.

 10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

 

11.Η εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 12. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής

 13. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 29 / 06/ 2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 14. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

 15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 16. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018 και του 2019 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Πρβλ άρθρο 127 και 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016).

για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται ,με την κατάθεσή της,παράβολο αξίας ίσης με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 18. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)., αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο (εφημερίδα Χανιώτικα Νέα η οποία εκδίδεται και έχει τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 68 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 ύστερα από την τροποποίησή του με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ