Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

12/08/2018, Προκήρυξη δημόσιας διαδικασίας ανάθεσης του έργου "Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Σούδας"

12.09.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΆΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/2016, ανοικτή διαδικασία)

 

1.       Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Χανίων / Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα                       

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d-techniki@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Κυριακή Χατζηευαγγέλου, Περικλής Βακάλης (τηλ. 28213-41682, 28213-41731, φαξ: 28210-41716).

2.       Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης  www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις). 

3.       Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χανίων & Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χανίων /Διοίκηση Δήμου.
4.       Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
5.       Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45211360-0
6.       Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
7.       Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)
8.       Τίτλος έργου: "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΥΔΑΣ"
9.       Σύντομη Περιγραφή

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την διαμόρφωση και βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Σούδας. 

10.   Εκτιμώμενη συνολική αξία: 987.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (1.224.500,00  ευρώ με 24% Φ.Π.Α.)
11.   Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
12.   Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
13.   Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών [i] που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών και στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.[ii],

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας 1ης τάξης και άνω στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και  1ης τάξης και άνω για την κατηγορία των «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ». Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. 

14.   Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
15.   Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
16.   Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ), άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν.4412/2016.
17.   Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 02/10/2018,ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της  υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π. μ.
18.   Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
19.   Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.  4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

20.   Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  09/10/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
21.   Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
22.   Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984( Α΄188).
23.   Γίνεται  δεκτή ΜΟΝΟ  η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών
24.   Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται απο ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Χανίων με Κ.Α. 30-7322.001. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
25.   Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.
26.   Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα ευρώ (19.750,00 ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

1.Περίληψη διακήρυξης

2.Διακήρυξη

3.ΕΣΥ

4.Ενδεικτικό έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

5.ΤΕΥΔ

6.Τ0_Τεχνική έκθεση

7.Τ1_Τεχνική έκθεση ΗΜ

8.ΤD2_Προϋπολογισμός μελέτης

9.TD2_Τιμολόγιο μελέτης

10.Μ1_Φυτοτεχνική Μελέτη

Α1 Γενική κάτοψη

Α3 Τομές 1-100

Α4 Τομές 1-100

Α5 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Α6 Σχέδιο φύτευσης

Α7 Μελέτη προσβασιμότητας

Δ1 Δίκτυα αποχέτευσης

Η1 Ηλεκτρικά - Φωτισμός

 

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 9/2018 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.