Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

12/03/2018, Συνοπτικός διαγωνισμός για την "Προμήθεια κουφωμάτων της πτέρυγας Β1 του κτιρίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων"

12.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 08:03

Το Δημοτικό Γηροκομείου Χανίων

ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για την ανάθεση της Προμήθειας κουφωμάτων της πτέρυγας Β1 του κτιρίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων συνολικού ποσού 40.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ.